- www.veldhuizen-partners.nl

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Dienstverleningsdocumenten

LET OP: U heeft een mededelingsplicht!

Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht:  

1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier
zo volledig mogelijk te beantwoorden.
Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een medeverzekerde (van 16 jaar of ouder),
van wie de belangen (ook) worden meeverzekerd.
Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere
belanghebbenden bij deze verzekering.
Vragen waar van u veronderstelt dat het antwoord bij de verzekeringsmaatschappij/gevolmachtigde bekend is,
moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.
Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op
uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt.
Als u met opzet tot misleiden van de verzekeringsmaatschappij/gevolmachtigde heeft gehandeld of
zij bij de wetenschap over de ware stand van zaken de verzekering nooit zou hebben
geaccepteerd, hebben zij het recht de verzekering op te zeggen.

2. Indien deze verzekering wordt aangevraagd (mede) ten behoeve van een maatschap, een vennootschap
onder firma of een rechtspersoon, dan gelden de vragen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde
verzekeringen, het strafrechtelijk verleden en de slotvraag, ook voor:
– de leden van de maatschap;
– de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);
– de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
– de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en – zo deze zelf een rechtspersoon is
(zijn) – hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) (en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer).  

3. Feiten en omstandigheden die u bekend worden na dat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat
de verzekeringsmaatschappij/gevolmachtigde u heeft bericht over haar definitieve beslissing over acceptatie van het/de door u ter
verzekering aangeboden risico(‘s), moet u alsnog aan ons mededelen, als deze vallen onder de vraagstelling
in het aanvraagformulier dat u, samen met de van toepassing zijnde polisvoorwaarden van de aangevraagde verzekering(en),
in tweevoud ter beschikking is gesteld.

4. Indien deze verzekering wordt aangevraagd (mede) ten behoeve van een maatschap, een vennootschap
onder firma of een rechtspersoon, gelden in afwijking van het bepaalde in artikel 7:928, lid 6, BW ten aanzien van de
mededelingsplicht voor deze verzekering bovendien de volgende uitgangspunten:
– een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord;
– de slotvraag dient volledig te worden beantwoord. De slotvraag wordt geacht onvolledig te zijn beantwoord, indien
daarbij feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld waarvan aanvrager in redelijkheid moest begrijpen
dat deze voor de beoordeling van aangeboden risico van belang konden zijn.
Bijvoorbeeld op grond van de overige op het aanvraagformulier gestelde vragen en/of de aard van de aangevraagde verzekering
in relatie tot hetgeen niet is opgegeven of verkeerd is voorgesteld.
- en u dient een geldige UBO verklaring in te leveren via ons kantoor


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu